BRAMA GDYŃSKA instalacja w przestrzeni miejskiej Gdyni

Projektanci: Katarzyna Furgalińska, Łukasz Smolarczyk
Lokalizacja: Bp. Dominika 13-21, Gdynia, Polska
Realizacja: Projekt niezrealizowany
Organizator: Biennale Sztuki Miejskiej Traffic Design 2020
Kurator: Jacek Wielebski
Fotografie: Supergut Studio, Stowarzyszenie Traffic Design


W niespokojnych czasach dążymy do osiągnięcia harmonii i ukojenia. Współczesny mechanizm estetyzacji i „upiększanie” wszystkiego wokół to proces terapeutyczny, któremu poddaje się społeczeństwo, żeby złagodzić sobie niepokój, który na stałe towarzyszy codzienności.

„Brama gdyńska” to instalacja świetlna, która odwołuje się formalnie do łuków triumfalnych i bram miejskich - budowli, których zadaniem było manifestowanie siły, ochrona i budowanie wspólnoty. Historycznie okresy wojen, niepokojów i autokratycznej władzy zwracały architekturę ku zrozumiałym i jednoznacznym formom klasycznym. O ile łuk kamienny, jedna z najbardziej elementarnych form architektury, niesie ze sobą wiele konkretnych znaczeń i skojarzeń, o tyle łuk świetlny to pewnego rodzaju oksymoron, zbiorowe wyobrażenie, któremu wszyscy ulegamy w poszukiwaniu sensu i pewności w niepewnym świecie.

In turbulent times we strive for harmony and comfort. The modern mechanism of aestheticization and "beautification" of everything that surrounds us is a therapeutic process that society undergoes to alleviate the anxieties that constantly accompany daily life.

"The Gdynia Gate" is a light installation that formally refers to triumphal arches and city gates - buildings whose function was to manifest strength, to protect and build a community. Historically, periods of war, turmoil, and autocratic rule have directed architecture toward understandable and unambiguous classical forms. While the stone arch, one of the most basic forms of architecture, carries many specific meanings and associations, the arc of light is a kind of oxymoron, a collective image to which we all succumb as we search for meaning and security in an uncertain world.