ZACHÓD SŁOŃCA W MIEŚCIE OGRODÓW instalacja w przestrzeni miejskiej Katowic


Projektanci: Katarzyna Furgalińska, Dorota Skóra, Łukasz Smolarczyk
Lokalizacja: Rynek, Katowice, Polska
Realizacja: 2016
Organizator: Katowice Miasto Ogrodów / Katowice Street Art Festival
Kurator: Michał Kubieniec
Wykonawca: Neon-Irsa s.c.
Fotografie: Supergut Studio/Maximilian Staub, Katowice Miasto Ogrodów, Neon-Irsa, Dawid Chalimoniuk

Katowice cały czas definiują się na nowo i nieustannie poszukują swojego wizerunku. Żonglując hasłami i obrazami powoli zacierają granice między miastem realnym a wyobrażonym. Fizyczna przestrzeń i obiektywne ograniczenia przestają mieć znaczenie - miasto stopniowo staje się sumą widoków i haseł.
Obserwacja rzeki Rawy w sąsiedztwie katowickiego Rynku stanowiła punkt wyjścia dla koncepcji instalacji. Miejsce to, stanowiące szczelinę, pozwalającą zajrzeć za kulisy przaśnej scenografii, obnaża fasadowość podejmowanych w mieście interwencji. Sztuczny zachód słońca z jednej strony współtworzy krajobraz iluzji, z drugiej stanowi autoironiczny komentarz do wszechobecnych miejskich ersatzów.Katowice is constantly redefining itself and unceasingly looking for its image. By juggling slogans and images, it slowly blurs the boundaries between the real and imagined city. Physical space and objective limitations cease to matter – the city gradually becomes a sum of views and slogan.Watching the Rawa River in the vicinity of the Katowice Market Square was a starting point for a concept of installation. This place, forming a gap allowing one to look behind the scenes of barnyard set design, exposes the superficiality of interventions made in the city. On the one hand, the artificial sunset co-creates the landscape of illusion; on the other hand, it is an auto-ironic commentary on the ubiquitous urban ersatzes.